Mededeling Voorzitter

Onderlinge Bijstand is een vereniging van en voor (oud-)marineofficieren.
De vereniging is opgericht in 1902 met het doel de kameraadschappelijke band tussen de leden te versterken alsmede voor het geven van raad en het verlenen van ondersteuning.
Daarbij kan gedacht worden aan financiële steunverlening en advies, financiële zorgregelingen en uitzenduitkeringen.

Daartoe heeft de vereniging sinds de oprichting een fors financieel fonds bijeen gespaard. Uit dit fonds kunnen in voorkomende gevallen leningen worden gefinancierd en in uitzonderlijke gevallen ook giften worden gedaan.
Onderlinge Bijstand en de KVMO werken nauw samen.
Een belangrijk deel van de administratie van Onderlinge Bijstand wordt door de KVMO gedaan.
Door uw lidmaatschap van de KVMO bent u als marineofficier ook verbonden met de Vereniging Onderlinge Bijstand.
Hoewel Onderlinge Bijstand nog wel een aantal leden heeft dat niet ook lid is van de KVMO, mag worden vastgesteld dat dit een minderheid is.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat (familie)leden die in aanmerking kwamen voor ondersteuning de weg naar Onderlinge Bijstand niet wisten te vinden.
Wat ook duidelijk is geworden is dat de zorg in onze samenleving zo goed is geworden, dat een beroep op ondersteuning zich vaak beperkt tot het geven van advies.
Daarnaast is ook vaak sprake van schroom om te vragen om ondersteuning.
Ter geruststelling mag worden vermeld dat de vereniging zorgvuldig omgaat met de namen en persoonlijke gegevens van de leden en vooral die leden die om ondersteuning vragen.
Hoewel dat nu een verplichting is in het kader van de wet AVG, was dat in het verleden uiteraard ook altijd het geval.
Omgekeerd vragen wij wel dat iemand die ondersteuning vraagt ook volledige openheid van (financiële) zaken geeft.

Tot besluit hebben wij als kameraadschappelijke vereniging de hoop dat u nooit in een situatie geraakt waarin u een beroep op steunverlening moet doen, maar tegelijkertijd dat mocht die situatie zich wel voordoen, u de weg naar Onderlinge Bijstand weet te vinden.
Daartoe kan onze website een belangrijk hulpmiddel zijn.

Gemaakt met RapidWeaver